Att ställa om till hållbarhet och Agenda 2030

År 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer nu förbundit sig att arbeta för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål som omfattar allt från fattigdomsbekämpning och utbildning till jämställdhet och hållbar konsumtion.

Holmen arbetar redan idag inom ramen för flera av målen (som visas i bilden ovan). Vi är dessutom i slutfasen av en väsentlighetsanalys som kommer att identifiera vilka områden som vårt fortsatta hållbarhetsarbete bör vara inriktat på.

"Sedan 2007 är Holmen anslutet till FN:s Global Compact och dess motsvarande nordiska nätverk. Vi ser det som naturligt att stödja dess tio principer om mänskliga rättigheter, socialt ansvar, miljöansvar och antikorruption." (Henrik Sjölund, VD Holmen)

Det är naturligtvis inte bara vi som jobbar med hållbarhet. Många företag arbetar intensivt med att ställa om sin verksamhet för att bli mer hållbara. Vårt kundmagasin Paper har talat med tre företag inom vitt skilda branscher som ligger i frontlinjen med sitt hållbarhetsarbete.


LÄS ARTIKELN HÄR.

 

Hållbarhetsbegreppen du behöver ha koll på

CO2

är den kemiska beteckningen på koldioxid, en växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen. Växthusgaser reflekterar solens infraröda värmestrålning tillbaka till jordytan och bidrar på så sätt till att jorden blir varmare. Vi behöver samtidigt koldioxid, utan den skulle det inte finnas något liv på jorden. Växter använder koldioxid i fotosyntesprocessen och omvandlar den till syre som är livsviktigt för oss människor.

CSR

Idén om att företag har vissa skyldigheter och inte bara kan fokusera på att maximera sin vinst har funnits länge. Men det är först under 2000-talet som tanken på att företag har ett ansvar för sin påverkan på samhället har slagit igenom på bred front. Med Corporate Social Responsibility avses företags miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvar, det vill säga allt från klimatpåverkan och biologisk mångfald till produktansvar och arbetsförhållanden. På senare tid har allt fler valt att använda begreppet hållbarhet istället för CSR. I grunden avser det dock samma områden.

HÅLLBARHET

I Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Vad innebär då detta i praktiken? Jo, att företag måste ta social, ekologisk och ekonomisk hänsyn när de gör affärer. Produktionen av varor och tjänster kan till exempel inte ske på bekostnad av att miljön eller människor tar skada. De naturresurser som finns måste räcka även till framtida generationer.

PLANETÄRA GRÄNSER

Det finns bara en jord och för att den ska vara i balans krävs att vi inte överskrider de nio planetära gränser som forskarna definierat. Att överskrida dessa gränsvärden kan innebära stora risker till exempel när det gäller försörjningen av livsmedel, vatten och energi. Enligt den forskning som publicerats har vi redan överskridit fyra av dessa gränser: Förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, förändrad markanvändning samt förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor som orsakar övergödning.

GLOBAL COMPACT

FN-initiativet Global Compact har tagit fram tio principer som är riktade till företag kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Principerna baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen och FN:s konvention mot korruption. Företag som vill bedriva sin verksamhet enligt de tio principerna kan bli medlemmar i Global Compact. I dag är det över 12 000 företag över hela världen som har anslutit sig.

GRI

Allt fler företag rapporterar sitt sociala ansvarstagande och miljöansvar. Global Reporting Initiative (GRI) har tagit fram ett ramverk av riktlinjer för hur hållbarhetsredovisningen ska utformas. G4 är benämningen på̊ den fjärde uppdateringen av ramverket där fokus ligger på att granska och rapportera de områden i företagens verksamhet som utgör en väsentlig påverkan på̊ omvärlden. Riktlinjerna kan följas på två olika nivåer: Core eller Comprehensive. ;

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019