Paper Profiles

Paper Profile är ett frivilligt system för miljödeklaration av pappersprodukter, som har utvecklats och införts av ledande papperstillverkare. Deklarationen upprättas i form av ett ensidigt blad som ger nödvändig information om produktens sammansättning, viktiga miljöparametrar, miljöledning och virkesanskaffning.

Ett åtagande om minimerad miljöpåverkan

De massa- och papperstillverkare som deltar i Paper Profile har ingått ett åtagande om att minimera sin verksamhets miljöpåverkan. De har därför vidtagit åtgärder som på ett avgörande sätt förbättrar produktionsprocessen och begränsar utsläppen till luft och vatten. Biobränslen används i stor utsträckning för energitillförseln i produktionsprocessen.

Enhetlig miljörapportering

Den viktigaste idén bakom Paper Profile är att ge pappersköparen tillgång till relevant och enhetlig miljöinformation, som möjliggör mer medvetna val. Massa- och pappersindustrin har en lång tradition av öppen miljörapportering till nationella myndigheter och andra intressenter. På dagens alltmer internationaliserade pappersmarknad krävs en gemensam syn på vilka variabler som ska rapporteras och hur de ska mätas. I stor utsträckning är dessa även strängt reglerade av nationella och internationella miljöorgan.

Begränsad jämförbarhet

Frågor om miljöhänsyn är komplexa, och specifika siffror kan inte alltid jämföras utan att man tar hänsyn även till andra miljöaspekter i ett större perspektiv, t.ex. platsspecifika överväganden. Dessutom har olika papperstillverkningsprocesser olika miljöpåverkan och därför går det inte alltid att göra direkta jämförelser..

Miljöledningssystem

Miljöledningssystem är användbara verktyg som erbjuder en systematisk metod för miljöövervakning och löpande förbättringsarbete. De ses i dag som en nödvändig del i ett företags övergripande prestanda. De certifierade miljöledningssystem som används av deltagarna i Paper Profile-programmet är standarden ISO 14001 och/eller EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas). Båda systemen täcker in organisationsprocesser, råvaruanskaffning, produktutveckling och distribution. Båda innefattar också såväl aktuell status som metoder för löpande förbättringar. På det sättet kan företagsledningen systematiskt övervaka miljöprestandan, tidigt sätta in korrigerande åtgärder, spåra vidtagna åtgärder samt dokumentera resultat.

Hållbarhet och bevarande av biologisk mångfald

Miljömedvetna skogsindustriföretag strävar hela tiden efter att säkerställa hållbarheten i sin verksamhet, liksom bevarandet av den biologiska mångfalden. Skogscertifiering är ett verktyg för att garantera att den träråvara som används för massa- och papperstillverkning härstammar från hållbart brukade skogar och lagliga källor. I dagsläget är de mest använda skogscertifieringssystemen PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) och Forest Stewardship Council® (FSC-ID). Pappersindustrin använder båda systemen i samma utsträckning.

Miljöparametrar

De nyckelparametrar som deklareras i Paper Profile är främst inriktade på själva produktionen av pappersmassa och papper och mäter bl.a. utsläpp till luft och vatten, fast avfall till deponi och förbrukningen av inköpt elenergi. Den information som anges i Paper Profile-bladet baseras på uppgifter som rapporterats till miljömyndigheterna. Alla poster i deklarationen förklaras i detalj i Paper Profile-manualen. Följande standardparametrar (per ton papper) rapporteras i Paper Profile:

COD (Kemisk syreförbrukning)

Mängden syre som förbrukas vid fullständig kemisk oxidation av material som förekommer i avloppsvatten.

Organiska ämnen som avges från industri- eller jordbruksverksamheter förbrukar syre i vattnet under sin nedbrytning. Ett lågt syreinnehåll i sjö- och havsvatten kan påverka växt- och djurlivet negativt.

AOX (Adsorberbara organiska halogener)

Anges som den totala mängden klor bundet till organiska föreningar i avloppsvatten.

Sådana föreningar förekommer naturligt, men bildas även i samband med blekning av kemisk massa. Överskottet av AOX måste begränsas till en nivå där det inte har någon miljöpåverkan.

NTot (Total mängd organiskt och oorganiskt kväve)

PTot (Total mängd organisk och oorganisk fosfor)

Kväve och fosfor är grundämnen som är nödvändiga för växt- och djurlivet. Båda dessa ämnen förekommer naturligt i trä och tillsätts ofta i biologiska reningsverk. Förhöjda nivåer som släpps ut till vatten kan orsaka övergödning (eutrofiering) och hämma den normala syresättningen.

SO2 (Svaveldioxid)

Denna gas bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen, men också som en biprodukt vid framställning av kemisk massa. I kontakt med fuktig luft bildar SO2 svavelsyra som bidrar till surt regn och försurning.

NOx (Kväveoxider, NO och NO2)

Dessa gaser bildas vid förbränning. I fuktig luft kan kväveoxider bilda salpetersyra som i sin tur fälls ut som surt regn. Detta kvävehaltiga regn har också en övergödande effekt (eutrofiering).

CO2 (Koldioxid)

I samband med massa- och papperstillverkning bildas fossil koldioxid vid förbränningen av fossila bränslen.

Ökade mängder av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären minskar gradvis den mängd värme som lämnar jordens yta. Koldioxid bildas naturligt genom biologisk nedbrytning av organiska ämnen, men också genom förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas. Det är framför allt det senare som bidrar till växthuseffekten.

Fast avfall (ej flytande avfall som deponeras, vid anläggningen eller på annan plats)

Organiska och oorganiska avfallsmaterial definieras, beräknas och deklareras som torrsubstans. Om deponerat avfall inte hanteras och kontrolleras på rätt sätt kan det leda till läckage som förorenar grundvattnet.

Förbrukning av inköpt elenergi (mängden inköpt el per producerat ton papper)

Obs! Externa energileverantörers utsläpp av SO2, NOx och CO2 ingår inte i de siffror som rapporteras i Paper Profile.

Produktsammansättning

Papperets sammansättning deklareras i ett standardiserat Paper Profile-diagram. Den huvudsakliga råvaran som används vid massa- och papperstillverkning är träfiber, som kommer från egna skogar eller köps in från externa källor. Varierande mängder bindemedel, pigment och fyllmedel används också för att papperet ska få de egenskaper som krävs.

Beroende på vilka pappersegenskaper som krävs, tillverkas papper från färskfiber (kemisk och/eller mekanisk massa) och/eller returfiber (avsvärtad massa). De termer som används för de olika massaframställningsmetoderna refererar till hur träfibrerna separeras.

Pigment och fyllmedel (vanligen krita eller lera) används för att förbättra tryckegenskaperna och andra viktiga parametrar. Bindemedel tillsätts till massan för att binda fyllmedlen och pigmenten till varandra och till fibrerna. Bindemedlen förebygger också damning, ett fenomen som kan orsaka stora störningar i dagens sofistikerade kontors- och tryckerisystem.

 

Läs mer om Paper Profile och medlemsföretagen på http://www.paperprofile.com/

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019