Holmen Papers papper är miljömärkt

Miljötänk och hållbarhetsaspekter blir allt viktigare överallt i samhället och Holmen Paper jobbar målmedvetet på området. Sedan början av året är allt grafiskt papper från pappersbruken Hallsta och Braviken godkänt för EU Ecolabel – EU:s officiella miljömärke.

Att ta ett långsiktigt ansvar för miljön är en grundläggande del av Holmen Papers strategi. Samtliga pappersbruk är till exempel ISO-certifierade enligt ledningssystem för miljö, energi och kvalitet. Och Holmens skogsbruk är certifierat enligt standarderna FSC® (FSC-ID) och PEFC.

– Certifieringarna bidrar till att skapa förtroende för vårt miljöarbete, och med EU Ecolabel förstärks vår miljöprofil ytterligare, säger Katarina Granö, ansvarig för marknadskommunikation på Holmen Paper. EU Ecolabel används för ett stort antal varugrupper, till exempel textilier, rengöringsmedel, färger och skor, och sedan juni 2011 även för grafiskt papper och tidningspapper.

– Vid EU Ecolabel-märkningen granskas produkternas miljöpåverkan. Då det gäller grafiskt papper tittar man främst på användningen av fiberråvara, kemikalier och energi samt på utsläppen i luft och vatten vid tillverkningen, säger Leonard Dahlberg, som är miljö- och kvalitetsingenjör på Braviken.

Miljömärkning – en konkurrensfördel

Holmen Papers bruk hade sedan tidigare höga miljöprestanda och det har därför inte behövt göras några särskilda investeringar för att godkännas för EU Ecolabel. Däremot har mycket arbete lagts på att kontrollera och byta ut olika processkemikalier så att alla krav uppfylls. Idag är produkterna Holmen VIEW, Holmen XLNT, Holmen TRND, Holmen PLUS, Holmen BOOK och Holmen GUIDE godkänt för EU Ecolabel. Att Holmen Papers samtliga papper är miljömärkta med EU Ecolabel bedöms bli en allt viktigare konkurrensfördel i framtiden. Trycket från marknaden ökar och i vissa länder och produktområden blir det i praktiken nödvändigt att kunna erbjuda EU Ecolabel-märkta produkter. Den senaste kund- och marknadsundersökningen som Holmen Paper presenterade bekräftade också att miljöprofilering är viktigt.

– Inte minst detaljhandelskedjorna, som ju skickar ut stora mängder direktreklam, vill kunna visa att de använder papper med goda miljöegenskaper, säger Karolina Svensson, försäljnings- och marknadsdirektör på Holmen Paper.

Påverkar miljön mindre än man tror

Kundundersökningen visade också också att det finns många missuppfattningar vad gäller papper och miljö. Till exempel är det en allmän uppfattning att tryckta produkter har större miljöpåverkan än digitala medier.

– Vi som bransch måste göra mycket mer för att informera om vilken liten miljöpåverkan pappersproduktion har jämfört med vad folk i allmänhet tror. Certifieringen av våra produkter med FSC® (FSC-ID), PEFC™ och nu också EU Ecolabel bidrar starkt till detta viktiga informationsarbete, konstaterar Karolina Svensson.

Holmen Papers papper är miljömärkt av EU

EUs officiella miljömärke

EU Ecolabel är den europiska unionens officiella miljömärke. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i medlemsländerna. För närvarande kan 26 olika typer av varor och tjänster märkas med EU Ecolabel. De produkter som godkänns för certifieringen granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019