”Papper och tryck kan vara det miljömässigt hållbara sättet att kommunicera”. Detta är ett av organisationen Print Powers huvudbudskap.

– Tyvärr är missuppfattningar om papper alltför vanliga, så Print Power har en väldigt viktig uppgift, säger Thomas Schimanowski, CEO för Papier Union GmbH och chef för Print Power Deutschlands styrgrupp.

Print Power Deutschland: "Vi kämpar mot myter och missuppfattningar"

Med sina drygt 80 miljoner invånare och höga levnadsstandard är Tyskland en av Europas viktigaste marknader för tryckpapper. Tyskland är också en marknad där kraven på ”miljövänligt” tryckpapper är mer uttalat än i många andra länder.

Kunskap mot myter

Höga miljökrav välkomnas av seriösa pappersproducenter, men i vissa fall kan miljöorganisationernas goda ambitioner slå fel. I en av kampanjerna som riktas till skolor hävdas det att returpapper är det bästa alternativet och man varnar för att använda annat papper. Att tigrar, schimpanser, harar, rävar och älgar ”älskar returpapper” är ett av kampanjens budskap. Den som vill skydda skogen och djuren ska alltså välja returpapper, ingenting annat.

Print Power Deutschland försöker genom bland annat kampanjer, konferenser och direktkontakter med opinionsbildare och beslutsfattare komma till rätta med den typen av generaliseringar men även med många andra myter om papper och skogsbruk.

– Allmänhetens bild är färgad av de budskap som lanseras i miljöorganisationernas kampanjer. Även bland aktörerna på marknaden och bland politiska beslutsfattare finns det missuppfattningar om papper, säger Thomas Schimanowski.

”CEOs Pro Recyclingpapier” är ett annat exempel på kampanjer som har haft stort inflytande på opinionen för returpapper – och därmed också på opinionen mot papper baserat på färsk fiber från skogen.

Myter om returpapper

Att man av miljöskäl bara ska använda returpapper är en av de myter som Print Power kämpar för att slå hål på. Till exempel förklarar man att en pappersfiber bara kan återvinnas 5–7 gånger och att kretsloppet därför måste fyllas på med färsk fiber från skogen. Importen av färskfiber-baserat papper från de skogrika länderna i Norden är nödvändig för att hålla det euroepiska papperskretsloppet igång.

Uppmaningarna att använda returpapper märks tydligast på tidnings- och magasinpappersmarknaden, medan sådana krav är mer ovanliga då det gäller finpapper, med undantag för kontorspapper.

– Tidningsförlagen och även detaljhandelskedjorna, som använder mycket direktreklam, är särskilt känsliga för opinionen. Även om de kanske inte alltid håller med om de argument som framförs vill de undvika kritik från miljöorganisationerna.

– I Tyskland är Print Power framgångsrikt. Strategin är att övertyga de viktigaste beslutsfattarna om de olika fördelarna som tryck och papper kan erbjuda. I Europas nyckelland är såväl känslan av att hålla i och röra vid papper som effektivitetsaspekterna viktiga argument. Därför leder vi kampanjer, genomför olika PR- aktiviteter och ordnar en gång om året ett landsomfattande och mycket respekterat event, säger Tomas Schimanowski.

Myter om skogsbruk

Att papperstillverkning alltid innebär att skogar förstörs är en annan missuppfattning som Print Power försöker avfärda såväl i Tyskland som i övriga Europa. Den skogsförstörelse som sker i exempelvis de tropiska länderna kan inte liknas vid situationen i Europa. Dessutom är det helt andra aktiviteter än papperstillverkning som är huvudorsaken till skogsförstörelsen i tropikerna. Hela 90 procent av avskogningen beror på ohållbara jordbruksmetoder*.

– Självklart måste skövling av de tropiska skogarna förhindras. Men att blanda samman hållbart skogsbruk i Skandinavien och övriga Europa med hur skogarna hanteras i andra delar av världen är väldigt olyckligt. I Europa har skogsarealen sedan 1950 ökat med mer än 30 procent.

Myter om digitala medier

En annan myt som Print Power Deutschland försöker komma tillrätta med är att digitala medier generellt sett ses som mer miljövänliga. Digitala medier är emellertid mycket stora energiförbrukare och elektroniskt avfall är ett snabbt växande miljöproblem.

– Bilden är komplex och personligen anser jag att man ska försöka ta det bästa ur de två världarna. Att ta tillvara de digitala och de tryckta mediernas respektive fördelar är en klok strategi.

Optimist, trots allt

Print Power Deutschlands arbete med att tackla myterna om papper drivs envist vidare, men insatserna kan inte på långa vägar mäta sig med miljö- och certifieringsorganisationernas kampanjer.

– Det behövs verkligen större stöd och starkare kommunikationsinsatser från såväl branschorganisationerna som de enskilda företagen inom pappersindustrin i hela Europa.

Trots begränsade resurser är Thomas Schimanowski optimistisk om Print Power Deutschlands möjligheter av påverka opinionen.

– I våra kontakter med företag, myndigheter och politiska beslutsfattare märker vi att man tar till sig de fakta vi presenterar. Trots skilda uppfattningar i viktiga frågor har vi också en bra dialog med representanter för miljörörelsen,säger Thomas Schimanowski.

Vill få allmänheten att förstå

På frågan om vad han främst hoppas på att Print Powers insatser ska leda ger han ett tydligt svar.

– Visionen är att även allmänhetens kunskaper om papper och skogsbruk ska öka. Om vi kan få konsumenterna att förstå vilken viktig roll papper kan spela i ett hållbart samhälle vore väldigt mycket vunnet, avslutar Thomas Schimanowski.

*Underlying causes of deforestation, World Rainforest Movement; UN FAO

Print Power

Organisationen Print Power finns i hela Europa och arbetar för att främja tryckmedier och deras roll i moderna, integrerade marknadsföringsprogram och kampanjer. Organisationen företräder ett brett spektrum av företag i hela värdekedjan – produktion, distribution, tryck, innehåll och leverans. Som organisation består Print Power av två varumärken: informationskampanjen Print Power och hållbarhetsinitiativet Two Sides. På landsnivå drivs de två programmen av nationella Print Powerorganisationer, till exempel Print Power Deutschland.

www.printpower.eu

Det europeiska kretsloppet

De nordiska länderna som har gott om skog och tillverkar massa, papper och kartong, huvudsakligen av färska fibrer, spelar en viktig roll i det europeiska kretsloppet. I övriga Europa är skogstillgångarna inte lika stora och därför baseras papperstillverkningen i högre grad på returpapper.

Av tekniska skäl kan papper emellertid inte återvinnas hur många gånger som helst. Efter 5–7 gånger är fibrerna utslitna och därför måste kretsloppet hela tiden fyllas på med färska fibrer från skogen. Tillskottet av nordisk pappersmassa och pappersprodukter av färsk fiber spelar då en viktig roll. Färsk fiber och returfiber är nödvändiga delar av det europeiska kretsloppet. Källa: Skogsindustrierna.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019